Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

e-mail: jerzy.pisulinski@uj.edu.pl

wykształcenie:

 • 1984-1988: studnia prawnicze na UJ
 • 1994: doktorat
 • 2002: habilitacja
 • 2012: tytuł profesora

zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne (prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo zobowiązań)
 • prawo bankowe (prywatne)
 • międzynarodowe postępowanie cywilne

nr ORCID: 0000-0001-7529-4726

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie, komentarze

 • Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999 r. (autor komentarza do art. 80-88, s. 127-196) 
 • Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) wymiennokartkowe, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, Warszawa 2001, (autor komentarza do art. 80-88, s. A/94-60 do A/94-131)
 • Encyklopedia prawa bankowego, red. W.Pyzioł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000 (autor haseł: akredytywa, akredytywa dokumentowa, akredytywa pieniężna, bankowy tytuł egzekucyjny, ELIXIR, hipoteka bankowa, KIR S.A., polecenie zapłaty, POS, rozrachunki międzybankowe, saldo, SYBIR, tytuł wykonawczy, zlecenie płatnicze)
 • Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 2 (zmienione) (książkowe), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2002 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88; s. 206-225 i 261-342)
 • Hipoteka kaucyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002 (s. 446)
 • Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 3 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2003 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88; s. 196-221 i 255-335)
 • Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 2 (zmienione), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 156-214 
 • Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie I) Kraków 2004, (s. 11-79)
 • Hipoteka, Własność lokali,  w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck  Warszawa 2005, (s. 201-299 oraz 523-659)
 • Wprowadzenie, w: Prawo lokalowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakmycze, (wydanie II, zmienione) Kraków 2005, (s. 11-87)
 • Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 4 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2005 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88), (s. 238-263, 300-394) 
 • Sachenrecht, w: Einführung in das polnische Recht, Wydawnictwo C.H. Beck, München  2005 (wspólnie z A.Liebscher), (s 162-230)
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, red. S.Włodyka, (wydanie II), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, (s. 249 – 345); (aktualizacja i uzupełnienie tekstu G.Tracza z wydania I) 
 • Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 5 (zmienione), Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis” Warszawa 2007 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88), (s. 242-268, 308-405) 
 • Principles of the Existing EC Contract Law, Contract I (Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms), wydawnictwo Sellier,  München 2007, współautor komentarza do przepisów o informacjach przedkontraktowych w komunikacji elektronicznej (s. 90-95), o niedyskryminacji (s. 105-128) oraz komentarza do przepisów o wykonaniu zobowiązania (s. 255-278), 
 • Hipoteka, Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 2, Warszawa 2007, (s. 233-338 oraz 757-898)
 • Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, red. M. Pecyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, autor uzasadnienia (s. 29-41, 168-198, 217-232, 454-467)
 • Wprowadzenie, w: Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2009 (s. 11-29)
 • Principles of the Existing EC Contract Law, Contract II. General Provisions. Delivery of Goods. Package Travel and Payment Services, wydawnictwo Sellier,  München 2009, współautor komentarza do art. 1:301-1:303 (s. 71-75), 3:101-3:203 (s. 157-180), art. 7:101-7:104 (s. 339-355), art. 7:201-7:202 (s. 361-367), art. 8:301(s. 411-420), art. 8:303 (s. 421-426) 
 • Financial services in European Union private law, w: The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Christian Twigg-Flesner, Cambridge University Press Cambridge 2010 (s. 313-328) 
 • Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011 (ss. 624), współautor (wprowadzenie i rys prawnoporównawczy, s. 13- 56; komentarz do art. 109 – 112, s. 507-536)
 • Transfer of movables in Poland, raport krajowy, w: National Reports on the Transfer of Movables in Europa, vol. 4, red. W.Faber, B. Lurger, Sellier, München 2011 (s. 467-580)  (wspólnie z K. Zaradkiewiczem) 
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 181-256 (aktualizacja i uzupełnienie tekstu z wydania II) 
 • Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 3 (zmienione), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (s. 162-243)
 • Kredyt. Kredyt konsumencki, w: System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (s. 349 – 458)
 • Hipoteka, w: System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2012 (s. 553-718)
 • Własność lokali, w: System prawa prywatnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2013 (s. 715 – 864)
 • Wprowadzenie, w: Europejskie prawo cywilne. Przepisy z wprowadzeniem, wydanie 2 (zmienione), Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (s. 13-27)
 • Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, autor komentarza do art. 1 (s. 31 - 82), art. 4 (105 – 107), art. 10 (s. 254 - 300), art. 109 – 1111 (s. 1113 - 1142), art. 114 – 128 (s. 1147 - 1149)  
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. S.Włodyka, (wyd. 4 zmienione), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 (s. 241-326) (aktualizacji tekstu do wydania 4 dokonał Ł. Przyborowski)
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. M. Stec, (wyd. 5 zmienione), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017 (s. 245-367) (współautorzy Ł. Przyborowski, G. Tracz)
 • Sprzedaż konsumencka, w: System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 4 (zmienione), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 176 – 245 (sprzedaż konsumencka) i s. 246 – 261 (regres sprzedawcy)
 • Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, w: System prawa prywatnego, t. 21 Prawo spółdzielcze, K. Pietrzykowski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 585 - 630 
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5 A, red. M. Stec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (współautorzy M. Kućka i Ł. Przyborowski) – autor podrozdziału 4.1, s. 328 - 372
 • Własność lokalu (współautor aktualizacji M. Berek) oraz Umowa deweloperska, w: System Prawa Prywatnego, t. 3, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 473 – 633 (rozdz. VI) i s. 635 – 692 (rozdz. VII)
 • Hipoteka, w: System prawa prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, wydanie 4 (zmienione), Warszawa 2021, s. 419 – 616
  Komentarz do przepisów o skardze pauliańskiej (art. 527 – 534), w: Prawo zobowiązań. Komentarz, red. P. Machnikowski, tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, 2023 (w druku)
   

Artykuły (2017 - ...)

 • Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz prawo nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar red., Warszawa 2017, s. 1221-1233
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – propozycja nowego ujęcia, w: Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz i D. Sokołowska, Warszawa 2017, s. 356 - 378 
 • Das neue Zivilgesetzbuch – eine Herausforderung für den Gesetzgeber, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Normschaffung, red. J. Stelmach, R. Schmidt, P. Hellwege, M. Soniewicka, Warszawa 2017, s. 99 - 109
 • Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie zapłaty bezgotówkowej – potrzeba zmiany interpretacji, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1034 - 1043
 • Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa TS UE, w: M. Romanowski (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2017, s. 91-110
 • Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji), Transformacje Prawa Prywatnego 2017/2, s. 37-50
 • Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po nowelizacji kodeksu karnego, w: Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, red. J. Majewski, Warszawa 2017, s. 55 - 79 
 • Directives, w: Cases, Materials and Text on European Private Law, red. A. Hartkamp, C. Sieburgh, W. Devroe, Hart Publishing , Oxford-Portland, 2017, s. 349 – 420 (wspólnie z S. van Loock, I. Samoy)
 • Paradoksy ochrony konsumenta przez informację, w: Naturalizm prawniczy. Granice, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Warszawa 2017, s. 206 – 223
 • Problemy związane z dziedziczeniem w przypadku małżonków, w: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, J. Gołaczyński, W. Popiołek red., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 137 – 150
 • Mała reforma przepisów o przedawnieniu, w: Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A.Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Wrocław 2018, s. 905 - 913
 • Licencja na oprogramowanie a rozporządzanie rzeczą, w: Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2018, z. 2 (140), s. 74- 84
 • Problemy związane z dziedziczeniem w przypadku małżonków, w: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, J. Gołaczyński, W. Popiołek red., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 137 – 150
 • Adaptation of Contracts to New Circumstances in Polish Law, Forum Prawnicze 2019/3, s. 48-60; https://doi.org/10.32082/fp.v3i53.218
  Die Anwendung zivilrechtlicher Vorschriften auf Steuerverbindlichkeiten, w: Die Einheit der Rechtsordnung. Annäherungen – Bestandsaufnahmen – Reflexionen, red. Phillip Hellwege und Marta Soniewicka, Mohr Siebeck Tübingen, 2020, s. 137 - 152
  Barzahlung und bargeldlose Zahlung nach polnischem Recht, (wspólnie z P. Tereszkiewiczem), w: Buchgeld und Bargeld, Teil 1 Rechtliche Unterschiede, Vorteile und Risiken nach den Rechtsordnungen der CEE-Staaten, R. Welser (Hrsg), Wien 2020, s. 141 - 158
  Judicial Control of Arbitral Awards in Poland (wspólnie z P. Tereszkiewiczem), w: The Cambridge Handbook of Judicial Control of Arbitral Awards, ed. Larry A. Dimatteo, Marta Infantino, Nathalie M-P. Potin,  Cambridge University Press 2020,  s. 292 – 305, doi: 10.1017/9781316998250; ISBN 978-1-108-48861-7 Hardback
  Die Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge nach polnischem Recht (wspólnie z P. Tereszkiewiczem),  w: Buchgeld und Bargeld, Teil 2, Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterrichtlinie in den CEE-Staaten, Bitcoin und andrer Kryptowährungen, E-Geld, R. Welser (Hrsg), Wien 2020, s. 207 - 227
  Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego po wygaśnięciu hipoteki, Polski Proces Cywilny 2021/1, s. 101-109
  The Polish Civil Law Codification Commission Working on the Draft of the New Civil Code, w: European Contract Law and the Creation of Norm, Stefan Grundmann, Mateusz Grochowski (eds.), Cambridge, Antwerp, Chicago 2021 (Intersentia, seria European Contract Law and Theory vol. 5), s. 97 – 105
  Judicial Review of Commercial Contracts in Poland – national report, w: Judicial Review of Commercial Contracts. A Comparative Handbook, red. H. Wais, T. Pfeiffer, wydawnictwo C.H.Beck/Hurt Publishing/Nomos, München, Oxford, Baden-Baden, 2022, s. 195-218
  Wspólność majątkowa małżeńska a odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania, w: Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Warszawa 2022, s. 537 - 545
  Nowa ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako przykład wadliwej legislacji, w: W poszukiwaniu dobrego prawa. Tom II Perspektywa prywatnoprawna. Księga jubileuszowa profesora Mirosława Steca, red. K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Warszawa 2022, s. 62-76
  Skutki bezskutecznego wydziedziczenia, w: Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, red. W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, M. Olechowski, Warszawa 2022, s. 718 - 725

Glosy

 • do wyroku SN z 7.10.1986 r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/1990, s. 418-421
 • do uchwały SN (7) z 22.06.1989 r., Państwo i Prawo nr 6/1991, s. 112-116
 • do uchwały SN z 19.01.1990 r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 9/1991, s. 427-429
 • do wyroku SN z 18.03.1993 r., Prawo Bankowe nr 1/1995, s. 57-61
 • do wyroku SN z 5.10.1994 r., Rejent nr 5/1995, s. 86-93
 • do uchwały SN z 18.05.1995 r., Rejent nr 2/1996, s. 114-130
 • do uchwały SN z 16.12.1998 r., Prawo Bankowe nr 4/1999, s. 43-49
 • do uchwały SN z 5.07.2002 r., Prawo Bankowe nr 11/2002, s. 44-52
 • do uchwały SN z 8.03.2002 r., Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3/2003, s. 164-169 
 • glosa do wyroku SN z 19.03.2004 r., Prawo Bankowe nr 9/2004, s. 27-38
 • glosa do postanowienia SN z 10.11.2006 r., OSP nr 11/2007, s. 767-769
 • glosa do uchwały z 28.06.2006 r. (wspólnie z I. Karasek), Przegląd Sądowy nr 7-8/2007, s. 180-188 
 • Komentarz do uchwały SN z 26 listopada 2008 r., III CZP 100/08, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2007-2010, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2011, s. 254-260 
 • Komentarz do uchwały SN z 19 listopada 2010 r., III CZP 85/10, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2010 - 2011, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2012, s. 154 – 159
 • Komentarz do uchwały SN z 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2011 - 2012 r., red. K. Pietrzykowski, Sopot 2013, s. 244 - 254 
 • Komentarz do uchwały SN z 27 marca 2014 r., III CZP 122/13, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego, tom V, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2015, s. 300 – 315
 • glosa do postanowienia SN z 26.6.2014 r., II CSK 543/13, Państwo i Prawo nr 6/2015, s. 123 - 131  

Przeglądy orzecznictwa

 • Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, Forum Prawnicze 2010, nr 1, s. 103 – 108 (wspólnie z M. Kućką i K. Pałką)
 • Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, Forum Prawnicze 2011, nr 1 (3), s. 88-92 (wspólnie z K. Pałką)
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2011, nr 6, s. 116 – 123
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 2, s. 133 – 140
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 4, s. 120 – 126
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2012, nr 6, s. 98 - 104
 • M. Kućka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 2, s. 99 - 105
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 4, s. 86 -91
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2013, nr 6, s. 92-98
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2014, nr 2, s. 95-101 
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2014, nr 4, s. 89 – 98
 • M. Kućka, K. Pałka, Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, red. J. Pisuliński, Forum Prawnicze 2014, nr 6, s. 79 – 85
 • M. Berek, Sz. Romanow, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresu prawa cywilnego, red. J. Pisuliński, Palestra 2019, nr 6, s. 102 – 127,
 • M. Berek, D. Mróz-Krysta, J. Pisuliński, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, red. J. Pisuliński, Palestra nr 3/2021, s. 97 - 122 (autor komentarza do uchwały SN z 16.02.2021 r., III CZP 11/20, oraz uchwały SN z 26.02.2021 r., III CZP 23/20)
  21. D. Mróz-Krysta, P. Olechowski, J. Pisuliński, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, red. J. Pisuliński, Palestra nr 5/2022, s. 65-98 (autor komentarza do wyroku SN z 12.03.2021 r., I CSKP 24/21, oraz wyroku SN z 18.6.2021 r., IV CSKP 92/21) 
  22. J. Pisuliński, J. Zawadzka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, red. J. Pisuliński, Palestra nr 1/2023 (w druku),(autor komentarza do uchwały SN z 20.10.2022 r., III CZP 111/22 oraz do uchwały SN z 2.2.2022 r., III CZP 32/22)

Recenzje

 • Grzegorz Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kantor Zakamycze, Kraków 1998, opublikowana w Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/1999, s. 664-674
 • Anna Stangret, Zastaw na rzecz banku na wierzytelnościach zbywalnych w drodze przelewu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, opublikowana w Prawie Bankowym 2006, nr 2, s. 114-121

Uzasadnienia projektów ustaw

Tytuł IV. Przedstawicielstwo, Tytuł V. Rozporządzanie prawami, w: Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r. z komentarzem członków zespołu problemowego KKPC, Warszawa 2017, s. 163 - 212. 

Redakcja wydawnictw

 • D. Rogoń, K. Włodarska, M. Rusinek, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2004, s.  443
 • Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, t. 1 Prawo cywilne, Warszawa 2008, s. 182 
 • Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 624
 • Zeszyt jubileuszowy dla pani profesor Janiny Preussner-Zamorskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012, s. 252
 • Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Lexis Nexis Warszawa 2012, s. 855 (współredaktor wraz z P. Tereszkiewiczem i F. Zollem) 
 • Rejent grudzień 2012 (wydanie specjalne), s. 153
 • Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 882 (współredaktor wraz z M. Pecyną i M. Podrecką)
 • Księgi wieczyste i hipoteka, red. J. Pisuliński, Lexis Nexis, Warszawa 2014, s. 1435

 

Pliki do pobrania
pdf
Pełna lista publikacji