Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Bańczyk

e-mail: wojciech.banczyk@uj.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 11:30 - 12:30

wykształcenie:

  • dr nauk prawnych (stopień uzyskany z wyróżnieniem po studiach doktoranckich prawniczych (2016-2021), w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w Katedrze Prawa Cywilnego (od 1.10.2016), z pracą doktorską pt. Pozaspadkowe sposoby kształtowania następstwa na wypadek śmierci – o przełamaniu monopolu prawa spadkowego obronioną 27.06.2022)
  • mgr prawa (tytuł uzyskany z wyróżnieniem po studiach magisterskich prawniczych (2011-2016), w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z pracą pt. Ustawowa i umowna alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się obronioną 1.07.2016); praca nagrodzona m.in. I nagrodą Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie ku pamięci Stanisława Bukowieckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego i II nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie prawa handlowego obronioną w roku akademickim 2015/2016, organizowanym przez wydawcę i redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego;
  • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (30.06.2015);
  • Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez The Catholic University of America w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (30.06.2014).

 

wybrane granty naukowe:

  • kierownik projektu pt. Kwestia monopolu prawa spadkowego na kształtowanie następstwa na wypadek śmierci - o „pozaspadkowym prawie spadkowym” w ujęciu porównawczym finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, NCN, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w konkursie Preludium 13, decyzją nr 2017/25/N/HS5/00934 (od 03.2018)
  • wykonawca projektu pt. Homo consumens, Homo ecologicus – test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, NCN, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w programie Maestro 12, decyzją nr 2019/34/A/HS5/00124 (od 07.2020);
  • wykonawca projektu pt. False Friends in the Comparative Law. Experience and Drawbacks of Transfering German Institutions in the Polish Law of Obligations and Property Law finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, PNFN (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, DPWS), na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i w European Legal Studies Institute Universität Osnabrück, nr projektu 2021/06 (od 01.2022); 
  • wykonawca projektu pt. Niewidzialna ręka spadkodawcy. Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po śmierci finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, NCN, na Uniwersytecie Warszawskim, w programie Opus 2021, decyzją nr 2021/41/B/HS5/00857 (od 04.2022);
  • wykonawca projektu pt. Elementy obligacyjne kształtujące status spadkobiercy w polskim i niemieckim prawie spadkowym. Wyzwanie komparatystyczne i perspektywa zbliżenia systemów prawnych (Die schuldrechtlichen Elemente, die den Erbenstatus beeinflussen im polnischen und deutschen Erbrecht. Die rechtsvergleichende Herausforderung und die Perspektive der Annäherung beider Rechtssysteme) finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, PNFN (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, DPWS), wykonywanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w European Legal Studies Institute Universität Osnabrück, nr projektu 2018/25 (08.2019-12.2022).

 

zainteresowania naukowe:

prawo spadkowe, prawo umów, prawo własności, prawa człowieka, zrównoważony rozwój, historia prawa, komparatystyka prawnicza

 

ORCID: 0000-0002-5009-6640

Scopus Author ID: 50460932300

Web of Science Researcher ID: U-6544-2018

 

wykaz wybranych publikacji:

 

Opublikowana monografia naukowa:

Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, nr ISBN: 978-83-233-4316-5, ss. 172.

 

Opublikowane artykuły:

2. z F. Zollem, K. Południak-Gierz (udział 33%), The struggle on implementation of the acquis communautaire into Polish civil code, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2022, nr 39.5, nr ISSN: 0927-2747, ss. 154-159.

3. z A. Wiewiórowską-Domagalską, F. Zollem, K. Południak-Gierz (udział 25%), Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2021, z. 4, nr ISSN: 1230-7173, ss. 915-934.

4. z F. Zollem, K. Południak-Gierz (udział 33%), Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkody majątkowe spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z COVID-19, Studia Prawa Prywatnego 2021, nr 3, nr ISSN: 1895-1279, ss. 3-27.

5. Le paraphe en tant que signature du testament olographe en droit polonais, Signatures Internationales 2021, nr 1, ss. 51-59 (tłum. A. Bańczyk).

6. European Court of Justice, 12.10.2017: The efficiency of the foreign legacy “by vindication” in a state not recognising it and the borders of succession law, based on Regulation (EU) No 650/2012, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2020, nr 3, nr ISSN: 0943-3929, ss. 707-727.

7. z F. Zollem, K. Południak-Gierz (udział 33%), Sustainable consumption and circular economy in the Directive 2019/771, Pravovedenie 2020, t. 64, nr 4, nr ISSN: 2658-3623, doi.org/10.21638/spbu25.2020.406, ss. 526-550.

8. The Entailed Estate in Polish Law from late 15th to the 20th Century: Exception from General Succession Law and Perpetuation of Estate, Studia Iuridica 2019, nr 80, nr ISSN: 0137-4346, DOI: 10.5604/01.3001.0013.4694, ss. 9-28.

9. Powołanie się na błąd co do przedmiotu spadku lub co do prawa w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza na skutek niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku – nowe wyzwanie prawa spadkowego?, Rejent 2019, nr 9, nr ISSN: 1230-669X, ss. 31-59 .

10. Der Auftrag und die damit verbundene Vollmacht nach dem Tod der Parteien – Weiterbestehen im Todesfall im polnischen und deutschen Rechtssystem, Osteuropa-Recht 2018, nr 2, nr ISSN: 0030-6444, doi.org/10.5771/0030-6444-2018-2-145, ss. 145-160.

11. Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim (od wady rzeczy sprzedanej do jej niezgodności z umową), Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 3, nr ISSN: 2083-4373, ss. 7-34.

12. Der Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall im polnischen Recht – Die Zulassung der Lösung aus § 331 BGB kraft Vertragsfreiheit, Osteuropa-Recht 2017, nr 2, nr ISSN: 0030-6444, ss. 165-176.

13. Granice uwzględniania woli testatora z zaburzeniami psychicznymi w polskim prawie spadkowym, Białostockie Studia Prawnicze 2017, nr 22.4, nr ISSN: 1689-7404, ss. 153-168.

14. The right of infidels to protect their goods from the perspective of the 15th century Polish school of ius gentium, Ethical Perspectives 2017, nr 1, nr ISSN: 1370-0049, ss. 39-58.

15. Prawo do publicznego eksponowania symbolu religijnego w świetle zasad neutralności i bezstronności w stosunkach państwo-Kościół na przykładzie USA oraz Polski, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 4, ss. 50-72.

http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137185925/IPP_2017_04/9e2b831d-7363-4ccb-a867-a417005a17a7

16. Sposoby ochrony „słabszej strony” umowy zawieranej za pomocą wzorca w polskim prawie zobowiązań XX i XXI wieku, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2016, nr 1, nr ISSN: 1644-0242, ss. 165-210.

17. Miękkie prawo, ale prawo – czyli o obowiązku przestrzegania soft law, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 1, nr ISSN: 1689-9601, ss. 61-72. 

www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/127722957/1_ba%C5%84czyk

 

Opublikowane rozdziały w monografiach naukowych:

18. z F. Zollem (udział 50%), Uproszczenie wykazania nabycia spadku na tle prawa niemieckiego

oraz rozporządzenia 650/2012 [w:] red. W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, Marcin Olechowski, „Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian”, Wolters Kluwer: Warszawa 2022, nr ISBN: 978-83-8246-918-9, ss. 781-808.

19. z F. Zollem, K. Południak-Gierz (udział 33%), State Liability for Damage Caused by COVID-19 Restrictions Under Polish Law [w:] red. E. Hondius, M. Santos-Silva, A. Nicolussi, P. Salvador-Coderch, C. Wendehorst, F. Zoll “Coronavirus and the Law in Europe”, Intersentia: Cambridge 2021, ss. 343-364.

20. The Electronic Devices Used for Testamentary Disposition under Polish Law [w:] red. A.M. Lopez-Rodriguez, M.D. Green, M.L. Kubica, “Legal Challenges in the New Digital Age”, Brill-Nijhoff: Leiden 2021, nr ISBN: 978-90-04-44739-4, doi.org/10.1163/9789004447417, ss. 66-87.

21. Economic and Social Development in the Republic of South Africa’s New Model of Mineral Rights: Balancing Private Ownership, Community Rights, and Sovereignty [w:] red. P. Szwedo, R. Peltz-Steele, D. Tamada, „Law and Development. Balancing Principles and Values”, Kobe University Monograph Series in Social Science Research, Springer Singapore: Singapore 2019, nr ISBN: 978-981-13-9422-5, DOI: 10.1007/978-981-13-9423-2, ss. 209-226.

22. You can only write once. Rights to authorship, inspiration and transformation in the chosen judgements of U.S. courts involving the copyrights on the James Bond character [w:] red. V. Amorosi, V. M. Minale, “History of law and other humanities: views of the legal world across the time”, Dykinson: Madrid 2019, ISBN: 978-84-1324-239-2, ss. 443-453.

23. Znaczenie tradycji państwa dla dopuszczalności eksponowania symbolu krzyża w miejscu publicznym. Analiza wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom (2009, 2011) [w:] red. U. Cierniak, N. Morawiec, A. Bańczyk, „O wolność i sprawiedliwość, chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją”, Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza: Częstochowa 2018, ISBN 978-83-918935-3-1, ss. 617-628.

24. Wpływ Kodeksu zobowiązań i Bürgerlichen Gesetzbuches na ustalenie skutków śmierci wspólnika spółki cywilnej z art. 872 Kodeksu cywilnego [w:] red. P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska, „Oddziaływanie praw: międzynarodowego, europejskiego oraz wybranych państw na polski porządek prawny”, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza: Częstochowa 2017, nr ISBN: 978-83-7455-553-1, ss. 131-160.

25. O dopuszczalności darowizny na wypadek śmierci – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 79/13 [w:] red. F. Zoll, S. Daniluk, „Prawo cywilne. Glosy”, wyd. C.H. Beck: Warszawa 2016, nr ISBN: 978-83-255-8169-5, ss. 126-132.

26. Czy istnieje prawo wierzącego do „wyjątku ze względu na religię” (religious exception) – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] red. N.M. Tończyk, O.E. Braniewicz „Między prawem a religią. Relacje prawa i prawa kanonicznego, tom I”, Pracownia Wydawnicza Eikon: Toruń 2016, s. 143-158.

27. Prawo dziedziczenia w prawie rzymskim oraz współczesnym prawie polskim – o znaczeniu pojęcia w systemie prawa publicznego i prywatnego [w:] red. O.E. Braniewicz, „Aspekty społeczno –prawne rozwoju antycznego Rzymu - tom II”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2015, nr ISBN: 978-83-231-3427-5, ss. 121-142.

 

Opublikowane komentarze:

28. Art. 183 Kodeksu spółek handlowych [w:] red. K. Osajda, „Prawo spadkowe przedsiębiorców. Komentarz”, Legalis 2022 (online) oraz w wydaniu drukowanym: Warszawa 2022, t. IVC, ISBN: 978-83-8291-165-7, ss. 1388-1464.

29. Art. 30041 Kodeksu spółek handlowych [w:] red. K. Osajda, „Prawo spadkowe przedsiębiorców. Komentarz”, Legalis 2022 (online) oraz w wydaniu drukowanym: Warszawa 2022, t. IVC, ss. 1464-1486.

 

Opublikowane opracowania dydaktyczne:

30. Kazusy 68-71 [w:] red. B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll, „Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami”, Wolters Kluwer: Warszawa 2019, wyd. 2, ISBN: 978-83-8160-922-7, ss. 381-385.

 

Opublikowane raporty:

31. z F. Zollem, K. Poludniak-Gierz (udział 33%), Primacy of EU law and jurisprudence of Polish Constitutional Tribunal, European Parliament's Committee on Legal Affairs (JURI Committee) 2022, IP/C/JURI/IC/2022-025, ss. 37.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/732475/IPOL_STU(2022)732475_EN.pdf