Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Julita Zawadzka

e-mail: julita.zawadzka@uj.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 14:45 - 15:45, s. 213 (marzec-kwiecień 2023 r.: poniedziałek, godz. 8:45 - 9:45, s. 213)

wykształcenie:

 • 2014 studia podyplomowe: Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Uniwersytet Jagielloński
 • 2012 wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie
 • 2011 obrona pracy doktorskiej w Katedrze Prawa Cywilnego na WPiA UJ
 • 2008 egzamin magisterski na WPiA UJ
 • 2007 Szkoła Prawa Austriackiego, Universität Wien, Uniwersytet Jagielloński
 • 2006 Szkoła Prawa Niemieckiego Johannes - Gutenberg - Universität Mainz, Ruprecht - Karls - Universität Heidelberg, Uniwersytet Jagielloński

zainteresowania naukowe:

 • prawo nieruchomości
 • prawo mieszkaniowe
 • prawo spadkowe
 • postępowanie nieprocesowe

nr ORCID: 0000-0002-9255-7468

wykaz publikacji:

Monografie

 • Warunek w prawie cywilnym, Warszawa 2012, wyd. LexisNexis, ss. 411;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Użytkowanie wieczyste [w:] Praxis. Notariat. Czynności notarialne, red. A.J. Szereda, Warszawa 2021, wyd. C.H. Beck, s. 585-613;
 • Komentarz do art. 7-9 i art. 11 ustawy o własności lokali (art. 9 we współautorstwie z M. Kućką), Komentarz do art. 1-3, art. 4a, art. 5-6g, art. 14-15, art. 19a-19j, art. 24-25, art. 27, art. 30-31, art. 37, art. 39 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. VI B, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe, red. K. Osajda, Warszawa 2018, wyd. C.H. Beck;
 • Pozew, Braki formalne pozwu, Pozew wzajemny, Odpowiedź na pozew, [w:] Postępowanie przed sądem polubownym: komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, red. B. Gessel-Kalinowska vel. Kalisz, Warszawa 2016, wyd. WoltersKluwer, s. 233-299;
 • Komentarz do art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Wprowadzenie do przepisów o postępowaniu wieczystoksięgowym, Komentarz do art. 6261-62613 k.p.c. [w:] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014, wyd. LexisNexis, s. 455-516, 1157-1370;

Artykuły

 • Charakter prawny nabycia przez Skarb Państwa mienia podmiotów wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2021, nr 6, s. 32-37
 • Procesowe konsekwencje zmiany przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń przeciwko konsumentom w świetle orzecznictwa, „Monitor Prawniczy” 2020, nr 19, s. 1008-1019;
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym: zagadnienia istotne z perspektywy kontrahentów przedsiębiorcy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 1, s. 131-154;
 • Najem instytucjonalny z dojściem do własności, cz. I: „Monitor Prawniczy” 2019, nr 12, s. 636-648; 
 • Najem instytucjonalny z dojściem do własności, cz. II: „Monitor Prawniczy” 2019, nr 13, s. 694-703; 
 • Najem instytucjonalny z dojściem do własności, cz. III: „Monitor Prawniczy” 2019, nr 14, s. 757-764;
 • Najem instytucjonalny lokali mieszkalnych, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 21, s. 1133-1146;
 • Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem, [w:] Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, wyd. WoltersKluwer, s. 1101-1119;
 • Uwagi o czynnościach prawnych mortis causa, [w:] Usus magister est optimus : rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck, s. 277-292;
 • Questionable property of privatized enterprises in Poland: disputes on perpetual usufruct right, [w:] Privatization, banking and cross-border insolvency, red. A.J. Bělohlávek, P. Czarnecki, Hague 2015, wyd. Lex Lata, s. 101-130;
 • Warunkowość oświadczeń woli składanych w wykonaniu uprawnień prawokształtujących, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, nr 4, s. 57-111;
 • The Influence of Violation of Independence and Impartiality Rules on Enforceability and Effectiveness of the Arbitral Award [w:] Czech (& Central Europe) Yearbook of Arbitration, Volume IV, 2014, Independence and Impartiality of Arbitrators, red. A.J. Bělohlávek, N. Rozehnalová, F. Černý, New York 2014, wyd. JurisNet, LLC, s. 151-169 (współautor: B. Jelonek-Jarco);
 • Zbycie spadku pod warunkiem, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 6, s. 77-88; 
 • Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2013, nr 4, s. 83-104;
 • Legitymacja bierna w procesie ze skargi pauliańskiej (uwagi na marginesie uchwały SN z 24 lutego 2011 r., III CZP 132/10),„Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2, s. 175-193;
 • Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, cz. I: „Rejent” 2010, nr 9, s. 33-56 (współautor: B. Jelonek-Jarco); 
 • Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, cz. II: „Rejent” 2010, nr 10, s. 35-64, (współautor: B. Jelonek-Jarco);
 • Zaprzeczenie macierzyństwa w procesie wytoczonym przez ojca dziecka [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 151-157;
 • Ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2021, nr 8, s. 33-41;
 • Następstwo prawne Skarbu Państwa po podmiotach wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego oraz jego wpływ na prawa obciążające składniki mienia nabytego przez Skarb Państwa, "Przegląd Prawa Handlowego" 2021, nr 7, s. 47-53

Glosy/komentarze do orzeczeń

 • Wpis w księdze wieczystej a elementy czynności prawnej. Nabycie użytkowania wieczystego w drodze rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – komentarz do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 11.4.2019 r. (III CZP 100/18), „Monitor Prawniczy” 2019, nr 19, s. 1058-1062;
 • Rozgraniczenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – komentarz do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 19.10.2018 r. (III CZP 115/17), „Palestra” 2019, nr 9, s. 94-105;
 • Skutki śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego – komentarz do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 28.11.2018 r. (III CZP 25/18), „Palestra” 2019, nr 9, s. 105-113;

Publikacje dydaktyczne/podręczniki

 • Prawo cywilne: kazusy z rozwiązaniami, red. B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll, wyd. 1: Warszawa 2018, wyd. 2: Warszawa 2019, wyd. WoltersKluwer.

Redakcja naukowa wydawnictw

 • Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, red. J. Pisuliński, J. Zawadzka, Warszawa 2020, wyd. C.H. Beck
 • Prawo cywilne: kazusy z rozwiązaniami, red. B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll, wyd. 1: Warszawa 2018, wyd. 2: Warszawa 2019, wyd. WoltersKluwer
 • Usus magister est optimus: rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck.