Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Południak-Gierz

e-mail: katarzyna.poludniak@uj.edu.pl 

dyżur: poniedziałek, godz. 18.15-19.15 i/lub czwartek, godz.18.15-19.15, s. 213 (prośba o uprzedni kontakt mailowy)
Dyżur online (MS Teams) - godziny konsultacji każdorazowo ustalane indywidualnie drogą mailową.

Wykształcenie:

 • studia doktorancke (nauki prawne) na Wydziale Prawa i Administracji UJ, (2014-2019 r.), praca doktorska Przydatność kodeksowego unormowania wad oświadczeń woli do umów zawieranych na internetowym rynku konsumenckim została wyróżniona 
 • Programme in European Private Law for Postgraduates, organizowany przez Uniwersytet w Münster we współpracy z: Katholieke Universiteit Leuven, University of Cambridge, Bucerius Law School, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Università degli studi di Genova, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Universidad de Valencia (2017/2018 r.)
 • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (2017/2018 r.)
 • studia magisterskie (prawo)  na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2009-2014 r.), praca magisterska Rozstrzygnięcia i ugody ODR – miejsce we współczesnym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zainteresowania naukowe

prawo konsumenckie, prawo umów, prawo i nowe technologie (w szczególności granularyzacja prawa, personalizacja umów)

 

https://orcid.org/0000-0002-7952-4207 

 

Pełnione funkcje w instytucjach uniwersyteckich i naukowych:

 • sekretarz redakcji czasopisma naukowego Transformacje Prawa Prywatnego 
 • członek redakcji czasopisma naukowego Osteuroparecht 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • European Law Institute, Wiedeń

 

Pełnione funkcje w krajowych projektach badawczych:

 • wykonawca w projekcie badawczym Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, NCN, MAESTRO 11, nr 2019/34/A/HS5/00124 (kierownik projektu: prof. dr hab. Fryderyk Zoll)
 • wykonawca w projekcie badawczym Umowa ubezpieczenia w XXI w., finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, NCN OPUS 15 nr 2018/29/B/HS5/01281 (kierownik projektu: dr hab. Piotr Tereszkiewicz)
 • kierownik projektu badawczego Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, NCN, PRELUDIUM 11, nr 2016/21/N/HS5/00167 (projekt zakończony)

 

Pełnione funkcje w międzynarodowych projektach badawczych:

 • podwykonawca w projekcie badawczym Elementy obligacyjne kształtujące status spadkobiercy w polskim i niemieckim prawie spadkowym. Wyzwanie komparatystyczne i perspektywa zbliżenia systemów prawnych (Die schuldrechtlichen Elemente, die den Erbenstatus beeinflussen im polnischen und deutschen Erbrecht. Die rechtsvergleichende Herausforderung und die Perspektive der Annäherung beider Rechtssysteme) finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, PNFN (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, DPWS), wykonywanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w European Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück, nr projektu 2018/25 (projekt zakończony)
 • podwykonawca w projekcie Interlex, EC Grant Agreement 800839, Advisory and Training system for Internet related Private International Law (Interlex) (projekt zakończony)
 • podwykonawca w projekcie Fricore Fundamental Rights in Courts and Regulation, EC Grant Agreement (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017) (projekt zakończony)

 

Opublikowana monografia naukowa:

 • Wady oświadczenia woli w umowach zawieranych na internetowym rynku konsumenckim, C.H. Beck 2020, ISBN: 978-83-8198-094-4 (liczba stron: 392); tłum. na język angielski: Defects of Consent in Consumer E-Commerce from the Polish Law Perspective, eISBN 978-3-7370-1360-4, ISBN 978-3-8471-1360-7, 1st edition, 2021 V&R unipress https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737013604  

 

Wybrane rozdziały w monografiach naukowych:

 • z Piotrem Olechowskim, Personalizacja reklam produktów ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką. [w:] Reklama. Aspekty prawne, wyd. 2, red. M. Namysłowska, Wolters Kluwer 2023.
 • z Fryderykiem Zollem i Wojciechem Bańczykiem, Complexity of the state compensation model for COVID-19 related restrictions and resulting pecuniary losses in Polish law, w: Coronavirus and the Law in Europe, red. E. Hondius, M. Santos Silva, A. Nicolussi, P. Salvador Coderch, C. Wendehorst, F. Zoll, Intersentia 2021.
 • Chapter 15 Personalization of Consumer Contracts—Should We Personalize Interpretation Rules?, w: Legal Challenges in the New Digital Age, red. M. D. Green, A. M. López Rodríguez, M. L. Kubica, Brill 2021. https://doi.org/10.1163/9789004447417_016
 • From information asymmetry to information overload technological society of consumers, w: Contemporary issues of societal development, red. P. Kaplanova, Novo mesto: Faculty of Organization Studies: Novo Mesto 2017, ISBN: 978 961 6974 13 4, 31-47.

 

Wybrane artykuły opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych:

 • z Fryderykiem Zollem i Wojciechem Bańczykiem, The struggle on implementation of the acquis communautaire into Polish Civil Code, Special issue Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht 2022/20, 154-159.
 • z Piotrem Tereszkiewiczem, Liability for Incorrect Client Personalization in the Distribution of Consumer Insurance. Risks 2021, 9(5), 83; https://doi.org/10.3390/risks9050083 
 • Personalized agreement – a new contractual model, Vestnik of Saint Petersburg University-Law-Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta-Pravo 2020/4, 1009-102; https://doi.org/10.21638/spbu14.2020.411 
 • Sanctions for lack of fulfilment of obligation duties. Searching for an adequate regulatory model for personalized agreements, European Review of Private Law 2020/4, 817-839.
 • Consequences of the use of personalization algorithms in shaping an offer a private law perspective, Masaryk University Journal of Law and Technology, 2019/2, 161-187; https://doi.org/10.5817/MUJLT2019-2-2 
 • Personalization of information duties challenges for big data approach, European Review of Private Law 2018/3, 297-309.
 • Dangers and benefits of personalization in contract law big data approach, Queen Mary Law Journal, Special Issue 2017, 25-36.

 

Wybrane artykuły opublikowane w polskich czasopismach naukowych:

 • z Anetą Wiewiórowską-Domagalską, Fryderykiem Zollem i Wojciechem Bańczykiem, Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2021/4, 915-934.
 • z Fryderykiem Zollem i Wojciechem Bańczykiem, Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkody majątkowe spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z COVID-19, Studia Prawa Prywatnego 2021/3-4, 3-29.
 • z Beatą Baran, Perspektywa regulacji prawa do bycia „zapomnianym” w Internecie. Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe UJ 2017/2, 139-160.
 • Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony, Transformacje Prawa Prywatnego 2016/2, 61-75.
 • Normy regulaminowe internetowych serwisów sprzedażowych –autonomicznysystem prawny, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016/1, 50-60.
 • Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich i rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich narzędziami poprawy funkcjonowania cyfrowego rynku wewnętrznego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2014/4, 41-60.

 

Propozycje regulacyjne opublikowane w polskich czasopismach naukowych

 • z Fryderykiem Zollem, Johnatonem Watsonem, Wojciechem Bańczykiem, Gesą Richter i Judit Estifanos, Academic proposal for amending the Directive (EU) 2019 771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, Transformacje Prawa Prywatnego 2022/3, 109-159.

 

Working papers:

 • z Mateuszem Grochowskim, EU private international law in internet-related disputes: the Polish case law approach, Florence : European University Institute, 2020 EUI RSCAS, 2020/69, Centre for Judicial Cooperation, https://hdl.handle.net/1814/68784.