Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PARTNERZY KONFERENCJI

Logo kancelarii Kubas Kos Gałkowski

Kubas Kos Gałkowski jest jedną z wiodących kancelarii  prawniczych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie: postępowań sądowych i arbitrażowych, prawa obrotu nieruchomościami, bankowości i finansów, prawa spółek i prawa handlowego, jak również prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 

Od wielu lat Kubas Kos Gałkowski angażuje się w rozwój młodych prawników oraz wsparcie licznych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od 2010 r. kancelaria wspiera także organizację Kolokwiów Jagiellońskich. Więcej informacji na temat działań kancelarii na: www.kkg.pl.

 

 

 

Logo Stowarzyszenia Notariuszy RP

 

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej  jest dobrowolnąorganizacją społeczno - zawodową polskich notariuszy, które działa od 1990 r. Członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w pracach nad ustawą - Prawo o notariacie, która została uchwalona 14 lutego 1991 r.

 

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy w szczególności: jednoczenie polskiego notariatu wokół tradycyjnych wartości uzasadniających publiczne zaufanie do czynności i dokumentów sporządzanych przez notariuszy, ochrona prestiżu i dobrego imienia środowiska notarialnego, ochrona prawidłowych warunków godnego wykonywania zawodu, formułowanie opinii notariuszy we wszystkich żywotnych dla nich sprawach, sprawowanie opieki i udzielanie różnorakiej pomocy notariuszom, emerytowanym notariuszom, zastępcom notarialnym i aplikantom notarialnym oraz doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi także działania mające na celu rozwijanie świadomości i kultury prawnejspołeczeństwa oraz popularyzację prawa.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez wydawanie miesięcznika naukowego REJENT, wysoko notowanego w rankingach punktowych, posiadającego wpis dowykazu "Index Copernicus International" organizowanie i wspieranie konferencji naukowych organizowanych przez środowiska akademickie, a także organizowanie szkoleń i debat. 

Stowarzyszenie prowadzi prężnie działające ośrodki: Ośrodek Szkoleniowy i Ośrodek Mediacyjny. W 2016 roku w szkoleniach wzięło udział ponad 1000 notariuszy i około 150 adwokatów i radców prawnych, a mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego przeprowadzili około 150 Mediacji.

25 kwietnia 2019 roku rozpoczyna działalność "Ultima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Notarialny Sąd Polubowny wpisuje się w nowoczesne wzorce inajnowsze tendencje światowego arbitrażu - postępowanie prowadzone będzie wyłącznie przez internet, bez przeprowadzania rozpraw, postępowanie dowodowe prowadzone będzie ze skanów dokumentów, nagrań audio, video, zdjęć zapisów monitoringu, wiadomości e-mail, zrzutów ekranu i innych podobnych materiałów; doręczenia, co do zasady, odbywać się będą w systemie elektronicznym lub pocztą elektroniczną, zaś pozwany - wnosząc odpowiedź napozew - również będzie uiszczał opłatę arbitrażową na takiej samej zasadzie jak powód.  Rozpoznanie sprawy będzie nie dłuższe niż 21 dni od daty wniesienia pozwu. Arbitrami Sądu Polubownego są bezstronni, wybrani i przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej notariusze.

Do celów Stowarzyszenia należy również udział w tworzeniu prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych. Dla realizacji tego celu został powołany Zespół ds. Legislacji, który przygotowuje opinie aktów prawnych przesyłanych przez organy administracji rządowej. Stowarzyszenie wspierarównież działalność organów samorządu zawodowego, a w szczególności Krajową Radę Notarialną. Jest członkiem Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.