Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja wykładów z prawa cywilnego w roku akademickim 2022/2023

Część ogólna

 • 7 X 2022: Wprowadzenie do prawa cywilnego
 • 8 X 2022: Osoby fizyczne
 • 22 X 2022: Zdarzenia prawne, czynności prawne, zawarcie umowy
 • 5 XI 2022: Forma czynności prawnych,  wady oświadczenia woli
 • 26 XI 2022: Przedstawicielstwo, warunek i termin
 • 10 XII 2022: Dawność; postaci wadliwości czynności prawnych

Prawo zobowiązań

 • 14 I 2023: Wstęp do zobowiązań, wierzytelność, dług, skarga pauliańska
 • 28 I 2023: Świadczenie
 • 11 III 2023: Wielość wierzycieli i dłużników. Umowy zobowiązaniowe, cz. 1
 • 25 III 2023: Umowy zobowiązaniowe, cz. 2
 • 15 IV 2023: Czyny niedozwolone
 • 29 IV 2023: Bezpodstawne wzbogacenie. Wykonanie zobowiązania
 • 13 V 2023: Skutki niewykonania zobowiązania. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
 • 27 V 2023: Zmiana wierzyciela lub dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązania

Prawo rzeczowe

 • 8 X 2022 r.: Pojęcie prawa podmiotowego, podziały praw podmiotowych, ochrona praw podmiotowych. Pojęcie rzeczy i przedmiotu stosunków cywilnoprawnych. Podziały rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia nieruchomości. Księgi wieczyste; zasady ustrojowe i zasady prawnomaterialne z wyłączeniem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Posiadanie.
 • 21-22 X 2022 r.: C.d. wykładu dot. posiadania. Sądowa i pozasądowa ochrona posiadania. Własność, sposoby nabycia własności. Przeniesienie własności. Ochrona własności. Zasiedzenie.
 • 4-5 XI 2022 r.: Nabycie od nieuprawnionego (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i art. 169 k.c.) Współwłasność. Użytkowanie wieczyste w k.c.. Podstawowe zagadnienia z u.g.n., pierwokup ustawowy; pojęcie gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – różnice w stosunku do k.c.
 • 25-26 XI 2022 r.: Ograniczone prawa rzeczowe. Nabycie, zbycie i ochrona ograniczonych praw rzeczowych.
 • 9-10 XII 2022 r.: Odrębna własność lokali. Zastaw, zastaw rejestrowy i hipoteka.
 • 13-14 I 2023 r.: C.d. poprzedniego wykładu. Ewentualne omówienie zagadnień zgłoszonych przez studentów, jako wymagających powtórzenia, ponownego wyjaśnienia. Rezerwa czasowa dla poprzednich wykładów.
 •  

Prawo rodzinne

 • 27-28 I 2023 r.: Zawarcie, ustanie i unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Pochodzenie dziecka. Władza rodzicielska. Obowiązek alimentacyjny. Wykład w piątek trwa tylko 2 godziny lekcyjne.
 • 11 III 2023 r.: Stosunki majątkowe małżeńskie – pojęcie majątku wspólnego i majątku osobis-tego – zasady zaliczania przedmiotów majątkowych do poszczególnych majątków. Umowy majątkowe małżeńskie.
 • 25 III 2023 r.: C.d. stosunków majątkowych małżeńskich. Zarząd majątkiem wspólnym. Art. 37 k.r.o. Zasady odpowiedzialności małżonków za długi.

Prawo spadkowe

 • 15 IV 2023 r.: Pojęcie spadku. Skład spadku. Podstawy dziedziczenia, w tym rodzaje testamentów.
 • 29 IV 2023 r.: Rodzaje rozrządzeń testamentowych. Przyjęcie i odrzucenie spadku.
 • 13 V 2023 r.: Stwierdzanie praw do spadku w tym APD i EPS. Wspólność majątku spadko-wego. Odpowiedzialność za długi spadkowe.
 • 27 V 2023 r.: C.d. poprzedniego wykładu. Ewentualne omówienie zagadnień zgłoszonych przez studentów, jako wymagających powtórzenia, ponownego wyjaśnienia, zarówno z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego jak i spadkowego. Rezerwa czasowa dla poprzednich wykładów.

W II semestrze, z uwagi na ilość godzin przewidzianych w programie studiów, jest tylko 6 wykładów.