Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolokwium Jagiellońskie 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Barbara Jelonek-Jarco

e-mail: barbara.jelonek-jarco@uj.edu.pl

wykształcenie:

 • 2001-2006: studia magisterskie (prawo) na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 • 2010: obrona pracy doktorskiej na UJ
 • 2011: wpis na listę adwokatów
 • 2011: stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Frankfurt am Main)

zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne materialne
 • prawo cywilne procesowe
 • prawo upadłościowe
 • prawo spółek
 • prawo gospodarcze prywatne
 • procesy inwestycyjne nieruchomościowe i deweloperskie
 • ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

nr ORCID: 0000-0003-0418-2414

wykaz publikacji:

Monografie:

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 558.

Monografie pod redakcją, współautorskie:

 • Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, (wspólnie z F. Zollem i J. Zawadzką), wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
 • Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI B. (wspólnie z K. Osajdą, M. Berkiem, J. Biernatem, B. Glinieckim, M. Kućką, K. Pałką, J. Zawadzka, J. Zębalą), wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2018 (ilość stron: ok. 85).
 • Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, (wspólnie z F. Zollem i J. Zawadzką), wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, (wspólnie z R. Kosem i J. Zawadzką), wydawnictwo C H Beck, Warszawa 2016, s. 756.
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz(wspólnie z M. Kućką, J. Pisulińskim, Ł. Przyborowskim, B. Swaczyną, J. Zawadzką), wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2014 (ilość stron: ok. 170)
 • Prawo rzeczowe: Repetytorium, (wspólnie z M. Araszkiewiczem, D. Mróz i in.), wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010 (ilość stron: ok. 45).
 • Prawo cywilne: Materiały dla studentów prawa. Kazusy: Tom III Zobowiązania, (wspólnie z K. Felchnerem, M. Kot, K. Kowalewską, M. Kubik, A. Lejko, M. Łucem, D. Marek, D Mróz, E. Rablin, E. Urlik, M. Żakiem), wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006 (ilość stron: ok. 25).
 • Prawo konstytucyjne: Repetytorium, (wspólnie z M. Araszkiewiczem, A. Kois, K. Kudelą, A. Poczatenko, Ł. Przyborowskim, J. Wasiniewską, M. Wystrychowski), Kantor Wydawniczy Zakamycze, wydanie 1, Kraków 2004 (ilość stron: ok. 25).

Artykuły, rozdziały w monografiach:

 • Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu, [w] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, pod. red. T. Targosza, P. Podreckiego i P. Kostańskiego, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (ilość stron: 16).
 • Artykuł 5 KC a pewność prawa, [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, pod red. B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J. Zawadzkiej, wydawnictwo C H Beck, Warszawa 2016 (ilość stron: 12).
 • Obalenie domniemań z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, [w:] Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, pod red. M. Kućki i K. Pałki, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (ilość stron: 24).
 • Litigation and Dispute Resolution – Poland (wspólnie z A. Trzaską),  [w:] Litigation & Dispute Resolution, 4 ed., pod red. M. Maddena, wydawnictwo Global Legal Group, London 2015 (ilość stron: 9).
 • The Influence of Violation of the Independence and Impartiality Rules on the Enforceability and Effectiveness of the Arbitral Award (wspólnie z J. Zawadzką), [w:] Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, pod red. A. K. Belohlávek, N. Rozehnalová, F. Filip Cerný, wydawnictwo Juris Publishing, New York 2014 (ilość stron: 19).
 • Artykuł 63 k.c.: uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, pod red. J. Pisulińskiego, F. Zolla i P. Tereszkiewicza, wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012 (ilość stron: 23).
 • The Granting of a Temporary Injunction in the Course of Proceeding before a Polish State Court or a Court of Arbitration [w:] Litigation, Arbitration & Dispute Resolution 2010, pod red. O. Hargreaves, wydawnictwo Executive View Media Limited, London 2010 (ilość stron: 6).
 • Komentarz do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.191.1371), w zakresie zmian do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.05.175.1459) (wspólnie A. Józefiak), wydanie elektroniczne, Lex 2008

Artykuły z czasopism:

 • Artykuł 2 ust. 1a ustawy o własności lokali - czyli o samodzielności lokalu raz jeszcze, Rejent 2018,  nr 3 (ilość stron: 17).
 • Przesłanki i zakres prawa nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Rejent 2017,  nr 7 (ilość stron: 23).
 • Obowiązki notariusza a przesłanka dobrej wiary z art. 6 u.k.w.h., Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 1 (ilość stron: 15).
 • Uwagi o pozwaniu dłużnika i jego małżonka oraz sytuacji wierzyciela dłużnika pozostającego w związku małżeńskim, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, nr 4 (ilość stron: 18).
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2009 r. IV CSK 81/09, Rejent 2011,  nr 5 (ilość stron: 17).
 • Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece: cz. I, (wspólnie z J. Zawadzką), Rejent 2010, nr 9 (ilość stron: 24).
 • Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece: cz. II, (wspólnie z J. Zawadzką), Rejent 2010, nr 10 (ilość stron: 30).
 • New Possibilities in joint venture financing in Polish law, World Commerce Review 2010, Vol. 4, Issue 4 (ilość stron: 3).
 • Umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.), Przegląd Sądowy 2008, nr 6 (ilość stron: 18).
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r., III CZP 9/06, Przegląd Sądowy 2007, nr 7-8 (ilość stron: 15).