Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

e-mail: grzegorz.tracz@uj.edu.pl

wykształcenie:

 • 1987-1993 studia prawnicze na UJ zakończone z wyróżnieniem
 • 1990-1991, 1992-1993 studia prawnicze na Uniwersytecie w Heidelbergu (LL.M.)
 • 1995 i 1996 egzamin sędziowski i egzamin radcowski
 • 1993-2003 Zakład Prawa Bankowego Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ
 • 2003-onecnie Katedra Prawa Cywilnego UJ
 • 1998: doktorat
 • 2007: habilitacja

pozostała aktywność:
Od 1997 r zarządza instytucjami finansowymi, do 2005 r Prezes Volkswagen Bank Polska S.A., 2006 – 2016 Członek Zarządu Getin Bank i Getin Noble Bank, 2009 – 2016 Prezes Getin Leasing, 2009-2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Plus/Idea Bank Ukraina, 2016-2018 Prezes Alior Leasing.

zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań
 • prawo gospodarcze prywatne, w szczególności prawo bankowe

wykaz publikacji:

Monografie, komentarze

 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów handlowych, tom 5, red. M. Stec, (wyd. 5 zmienione), Warszawa 2017 (s. 245 – 367) (współautorzy J. PIsuliński, Ł. Przyborowski); 
 • Sposoby jednostronnej rezygnacji ze zobowiązań umownych, Warszawa 2007 (s. 345)
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: Prawo umów w obrocie gospodarczym, tom 5, red. S. Włodyka, Bydgoszcz 2001 r. (s. 160 – 223); 
 • Umowa gwarancji, Warszawa 2000 (s. 342)
 • Umowa gwarancji, w Encyklopedia Prawa Bankowego, red. W. Pyzioł, Warszawa 2000, (s. 225 – 243);
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot, Kraków 1996, (współautor F. Zoll), (s. 182)

Artykuły

 • Lichwa usankcjonowana, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1/2020, (s. 103 – 130). http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2020/03/Tracz.pdf
 • Kredyt jako typ umowy, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 4/2019, (s. 81 – 137); http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2019/12/Tracz.pdf
 • Konsekwencje dekretu PKWN wobec ziemiaństwa a dzisiejsze rozumienie państwa prawa, Forum Prawnicze, nr 5/ 2016, (s. 3 – 30); https://forumprawnicze.eu/attachments/article/202/Tracz.pdf
 • Sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości ziemskich w III Rzeczpospolitej, Forum Prawnicze, nr 4/2016, (s. 3 – 29); https://forumprawnicze.eu/attachments/article/194/Tracz.pdf
 • Ustawowe prawo odstąpienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w: Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi A. Kubasowi, Warszawa 2016, (s. 257 – 265)
 • Klauzula generalna nieistotnego naruszenia zobowiązania w krakowskim projekcie przepisów dotyczących wykonania i skutków naruszenia zobowiązania – uwagi krytyczne, w: Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Warszawa 2012, (s. 269 – 281)
 • Pojęcie wykonania i niewykonania zobowiązań w polskim prawie cywilnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z.1/2009, (s. 169 – 203)
 • Umowa kredytu, uwagi de lege lata i de lege ferenda, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 3-4/2007, (s. 137 – 162); https://docplayer.pl/2772079-Umowa-kredytu-uwagi-de-lege-lata-i-de-lege-ferenda.html
 • Obowiązki banku w świetle ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim i sankcje związane z ich niedochowaniem, Księga pamiątkowa ku czci prof. I. Weissa, Kraków 2003 (s. 403-415)
 • Potrzeba dostosowania prawa polskiego w zakresie przelewów transgranicznych, Prawo bankowe 1/2000, (współautor J. Pisuliński), (s. 8)
 • Problematyka rezerwy obowiązkowej w świetle obowiązujących przepisów, Prawo bankowe 4/1999, (s. 4)
 • Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa cywilnego, PPH 4/1998, (współautor F. Zoll), (s. 5)
 • Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych po wejściu w życie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, PPH 1/1998, (współautor F. Zoll), (s. 5)
 • Aktualność generalnej reguły kauzalności czynności prawnych przysparzających w prawie polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z.3/1997, (s. 499 – 530)
 • Die Hypothek im polnischen Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 3/1997 (współpraca R. Cierpiał, M. Thurner), (s. 7)
 • Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy na gruncie prawa polskiego oraz Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Uwagi prawnoporównawcze, Księga pamiątkowa ku czci prof. S. Włodyki, Kraków 1996 (s. 473-492)
 • Powództwo ekscydencyjne – przesłanki zastosowania, PS 7-8/1996, (s. 21)
 • Glosa do uchwały SN z dnia 28 kwietnia 1995 r i orzeczenia SN z dnia 25 stycznia 1995 r., Prawo Bankowe 2/1996., (s. 11)
 • Rejestr zastawów bankowych – problem jawności, PS 1/1996 (współautor F. Zoll), (s. 6)
 • Skutki prawne wypowiedzenia umowy kredytowej, Prawo bankowe 3/1994 (współautor W. Pyzioł), (s. 11)
 • Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa, PUG 6/1994, (s. 5)
 • Gwarancja bankowa – zobowiązanie abstrakcyjne czy kauzalne, Prawo bankowe 2/1994, (s.12)


Podręczniki, skrypty, inne

 • Przygotowanie w latach 1999 - 2000 projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w 2001 r. (współautor J. Pisuliński)
 • Ochrona interesów ekonomicznych konsumentów w stosunkach kredytowych, w: Ochrona konsumenta, część I Opracownie analityczne, red. E. Traple, M. Du Vall, Urząd Komitetu Integracji Europejskie, Warszawa 1998 (współautor J. Pisuliński) (s. 42) 
 • Przeniesienie własności na zabezpieczenie ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, Materiały z konferencji: Wybrane problemy zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych. Warszawa 1996 (współautor F. Zoll), (s. 10)
 • Rechtliche Grundlagen der Krditsicherungen nach polnischem Recht: Pfand und Hypothek, Zeszyty naukowe, Wiedeń 1996 (współautorzy R. Cierpiał, M. Thurner) (s. 44)