Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bartłomiej Swaczyna

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: bartlomiej.swaczyna@uj.edu.pl

wykształcenie:

 • 1993-1998: studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 2003: doktorat
 • 2013: habilitacja

zainteresowania naukowe:

 • część ogólna prawa cywilnego 
 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne
 • komparatystyka prawnicza


nr ORCID: 0000-0001-5673-8280


wykaz publikacji:

monografie

 • Hipoteka umowna na nieruchomości, Kraków 1999
 • Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004
 • Hipoteka umowna, Warszawa 2007
 • Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012

komentarze:

 • Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2011, (komentarz do art. 65, 67, 683, 684, 79-831, 1011-10111)
 • Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014, (komentarz do art. 1, uw. 48-50; art. 11-15, 21, 22, 29, 32-34, 65, 67, 683, 684, 79-831, 1011-10111)
 • Prawo zobowiązań. Tom I. Komentarz, red. P. Machnikowski, Warszawa 2022 (komentarz do art. 73-81 Kodeksu cywilnego)

artykuły, glosy:

 • Wpływ uchylenia albo zmiany przepisów na zastrzeżone przez te przepisy prawo pierwokupu, Rejent 2000, nr 10
 • Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzedaży, Transformacje Prawa Prywatnego 2001, nr 2
 • Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, Rejent 2002, nr 10
 • Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 1
 • Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Rejent 2004, nr 12
 • Nabycie własności nieruchomości do majątku odrębnego, [w:] Lex dla notariusza, 2004, publikacja elektroniczna
 • Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, [w:] Lex dla notariusza, 2004, publikacja elektroniczna
 • Współwłasność de lege ferenda, [w:] Czterdzieści lat Kodeksu cywilnego, red. M. Sawczuk, Warszawa 2006
 • Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim, Studia Prawa Prywatnego 2008, nr 4
 • W kwestii ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej, Prawo Bankowe 2008, nr 5
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r., V CSK 200/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 7–8
 • Szwajcarski Schuldbrief jako ewentualny wzór dla polskiego ustawodawcy, Studia Prawa Prywatnego 2009, nr 2
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2007 r., V CSK 298/07, PiP 2010, z. 5
 • Obowiązek alimentacyjny miedzy byłymi małżonkami de lege ferenda, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010
 • Hipoteka łączna po nowelizacji – wybrane zagadnienia, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 2
 • Odrzucenie spadku nabytego przez dziecko, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013
 • Änderung des Inhalts der Hypothekenforderung im polnischen Recht – Ausgewählte Fragen, Osteuropa Recht 2015, nr 2
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2015 r., IV CSK 509/14, Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 4
 • Wpływ badań prawnoporównawczych na reformę polskiego prawa hipotecznego, [w:] Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, Warszawa 2016
 • Die Insolvenz des Verwalters von Realsicherheiten im polnischen Recht, [w:] Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen, red. M. Winner, R. Cierpiał-Magnor
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po 29.04.2016 r., Rejent 2017, nr 7
 • Sprzedaż lokalu wyodrębnionego w budynku wzniesionym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste a prawo pierwokupu ustanowione w art. 111a ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rejent 2017, nr 12
 • Umowne prawo odstąpienia w przeniesienie własności nieruchomości, PiP 2019, nr 10
 • Mutterschaft im Lichte medizinisch unterstützter Fortpflanzung im polnischen Recht, Osteuropa Recht 2021, nr 4