Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dominika Mróz-Krysta

e-mail: dominika.mroz-krysta@uj.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 10:15 - 11:15, s. 213 

wykształcenie:

 • 2002-2007: Studia Prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną pracy magisterskiej: „Konsekwencje prawne wniesienia wkładów do spółki cywilnej w świetle art. 862 k. c.”, przygotowanej w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Steca;
 • 2005-2006: Szkoła Prawa Francuskiego (zajęcia organizowane przez OKSPO UJ);
 • 2006-2007: Szkoła Prawa Amerykańskiego (zajęcia organizowane przez OKSPO UJ);
 • 2006-2007: Program MASTER EN DROIT PRIVÉ zakończony uzyskaniem tytułu magistra prawa Uniwersytetu w Orleanie (Francja), obrona pracy magisterskiej zatytułowanej „La constitution et le fonctionnement de la S. A. R. L. en droit francais et polonais” (Założenie i funkcjonowanie spółki z o.o. w prawie francuskim i polskim), przygotowanej pod kierunkiem prof. T. Granier’a;
 • 2007-2013: Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Cywilnego; przygotowywanie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy” (promotor: prof. dr hab. F. Zoll);
 • 2013: Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych; 
 • 2008-2009: Studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 2007-2011: Aplikacja radcowska odbywana w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (patron: radca prawny B. Kuczek – Maruta) zakończona zdanym egzaminem radcowskim.
 • 2011: Wpis na listę radców prawnych na mocy uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, nr 300/VIII/2011 z dnia 28 lipca 2011 r., ślubowanie w dniu 5 września 2011 r.;
 • 2015-2016: Studia podyplomowe z zakresu prawa i procesu karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

zainteresowania naukowe:

 •  
 • prawo cywilne (w szczególności prawo zobowiązań), z uwzględnieniem prawa rodzinnego
 • cywilnoprawne aspekty prawa gospodarczego
 • dopuszczalność i zakres stosowania przepisów prawa cywilnego w prawie administracyjnym

nr ORCID: 0000-0002-6018-8776

wykaz publikacji:

1) Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Warszawa 2014 r.; 

2) Komentarz do Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 557; nowelizacja przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia; komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX – publikacja elektroniczna);

3) Komentarz do Ustawy z dnia 23 października 2008 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1506; nowelizacja dotycząca zasady walutowości w Kodeksie Cywilnym i Prawie Dewizowym; komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX – publikacja elektroniczna);

4) Odsetki nadzwyczajne w stosunkach z przedsiębiorcami (współautorstwo z A. Rachwał) [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem. Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Pisulińskiego i F. Zolla, pod redakcją M. Pecyny, Kraków, 2008; 

5) Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za wady fizyczne i prawne wniesionego wkładu w świetle art. 862 KC – „Transformacje Prawa Prywatnego” 1/2007 r. (22 s.);

6) La protéction du nom commercial de l’entreprise en droit civil et droit de la concurrence – artykuł na bazie wystąpienia na konferencji „Le droit de la concurrence au carrefour des droits européen, internes, publics et privés (Kraków, dnia 23 kwietnia 2010 r.), wydawnictwo pokonferencyjne, Kraków 2012 ;

7) Ochrona prawa do firmy przedsiębiorcy w prawie cywilnym i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji – wersja polska artykułu „La protéction du nom commercial de l’entreprise en droit civil et droit de la concurrence”, która wraz z oryginałem francuskim opublikowana jest w wydawnictwie pokonferencyjnym, Kraków 2012;

8) Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (współautorstwo z I. Karasek-Wojciechowicz) - "Transformacje Prawa Prywatnego" 2/2012; 

9) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11. Prawo do słusznego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne - problemy konstytucyjne (współautorstwo z J. Lachnerem) - "Palestra" 5-6/2013;

10) The right of withdrawal from the contract as an instrument of consumer protection – challenges and perspectives [w:] J. Stelmasiak, L. Bielecki, P. Ruczkowski  (red.) Legal studies, Monachium 2013;

11) Komentarz do ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r., ogłoszonej w dniu 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, komentarz elektroniczny dla wydawnictwa LEX – publikacja elektroniczna;

12) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2013 r., I OSK 1904/11 (Prawo do słusznego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne – problemy konstytucyjne, cz. 2; współautorstwo z J. Lachnerem)”, e – Palestra 2016, poz. 28/O (w wydaniu papierowym: 9 stron).