Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Górecki

e-mail: w.gorecki@uj.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 15:45 - 16:45, s. 212

wykształcenie:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
 • studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 • studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ

zainteresowania naukowe:

 • prawo rodzinne (małżeńskie stosunki majątkowe)
 • prawo spółek (spółki osobowe)
 • prawo rzeczowe

nr ORCID: 0000-0002-4520-1047

wykaz publikacji:

 • Podmiotowość prawna spółki cywilnej. Zagadnienia wybrane, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, z. 3, ss. 485-511
 • Dopuszczalność przenoszenia członkostwa w spółce cywilnej, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 1, ss. 38-43
 • Spółka komandytowa, (w:) System Prawa Handlowego. Tom 2A. Prawo spółek handlowych, S. Włodyka (red.), Warszawa 2007, wyd. C.H.BECK, ss. 623-782 (częściowo wspólnie z A. Kappesem)
 • Spółka komandytowa, (w:) System Prawa Handlowego. Tom 2. Prawo spółek handlowych, S. Włodyka (red.), Warszawa 2012, 2 wyd., ss. 495-615, wyd. C.H.BECK (częściowo wspólnie z A. Kappesem)
 • Spółka komandytowa, (w:) System Prawa Handlowego. Prawo spółek handlowych. Tom 2B, A. Szumański (red.), Warszawa 2019, 3 wyd., ss. 523-666, wyd. C.H.BECK (częściowo wspólnie z A. Kappesem)
 • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania handlowych spółek osobowych (I), Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 1, ss. 32-38
 • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania handlowych spółek osobowych (II), Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 2, ss. 39-46
 • Kilka uwag na temat odpowiedzialności małżonka za zobowiązania spółki jawnej, Prawo Spółek 2008, nr 4, ss. 46-52
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania spółki cywilnej, Monitor Prawniczy 2008, nr 8, ss. 407-416
 • Sytuacja prawna budynku wzniesionego częściowo na sąsiednim gruncie, Monitor Prawniczy 2010, nr 5, ss. 268-276
 • Skutki przekroczenia granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia (relacje między art. 151 a art. 231 K.C.), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, z. 2, ss. 391-433
 • Konstrukcja art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (cz. I), Rejent 2012, nr 3, ss. 9-33
 • Konstrukcja art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (cz. II), Rejent 2012, nr 4, ss. 38-64
 • Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych, Transformacje Prawa Prywatnego 2012, z. 2, ss. 221- 240
 • Stosowanie skargi pauliańskiej do czynności prawnych małżonków dokonywanych z osobami trzecimi, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, J. Pisuliński (red.), P. Tereszkiewicz (red.), F. Zoll (red.), Warszawa 2012, wyd. LexisNexis, ss. 297-313
 • Uwagi na temat pojęcia małżeńskiej umowy majątkowej rozszerzającej lub ograniczającej wspólność ustawową, Rejent 2015, nr 9, ss. 42-87
 • Skutki orzeczeń sądu wydanych na podstawie art. 39 oraz art. 40 zdanie pierwsze k.r.o.: zagadnienia wybrane, (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, J. Ożegalska-Trybalska (red.), D. Kasprzycki (red.), Warszawa 2015, wyd. Wolters Kluwer, ss. 122-137
 • Sytuacja prawna małżonków będących wspólnikami spółki jawnej jako podmiotów ponoszących odpowiedzialność za jej zobowiązania. Zagadnienia wybrane, (w:) Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Z. Kuniewicz (red.), K. Malinowska-Woźniak (red.), Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer, ss. 183-205
 • Dopuszczalność zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przez przedstawiciela, (w:) Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, B. Jelonek-Jarco (red.), R. Kos (red.), J. Zawadzka (red.), Warszawa 2016, wyd. C.H.Beck, ss. 53-66
 • Dopuszczalność umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej i ograniczającej wspólność ustawową, (w:) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, P. Kostański (red.), P. Podrecki (red.), T. Targosz (red.), Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, ss. 884-895
 • Stosowanie skargi pauliańskiej do czynności prawnych między małżonkami, (w:) Prawo kontraktów, Z. Kuniewicz (red.), D. Sokołowska (red.), Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, ss. 121-134
 • Wybrane problemy dotyczące egzekucji z nieruchomości na tle art. 923 (1) k.p.c., (w:) Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, J.M. Łukasiewicz (red.), A.M. Arkuszewska (red.), A. Kościółek (red.), Toruń 2017, wyd. Adam Marszałek, ss. 455-474
 • Ustanowienie wspólności ustawowej w drodze umowy majątkowej małżeńskiej, Rejent 2017, nr 11, ss. 45-80
 • Ujawnianie informacji o umowach majątkowych małżeńskich w Krajowym Rejestrze Sądowym, Przegląd Sądowy 2018, nr 2, ss. 82-93
 • Odpowiedzialność spadkobierców pozostających w ustroju wspólności ustawowej za długi spadkowe. Głos w dyskusji (część I), Rejent 2018, nr 10, ss. 50-72
 • Odpowiedzialność spadkobierców pozostających w ustroju wspólności ustawowej za długi spadkowe. Głos w dyskusji (część II), Rejent 2018, nr 11, ss. 9-35
 • Egzekucja obowiązków określonych w art. 28 KKW ze szczególnym uwzględnieniem grzywien orzekanych wobec małżonków w postępowaniu karnym oraz cywilnym (cz. 1), Monitor Prawniczy 2018, nr 12, ss. 641-647
 • Egzekucja obowiązków określonych w art. 28 KKW ze szczególnym uwzględnieniem grzywien orzekanych wobec małżonków w postępowaniu karnym oraz cywilnym (cz. 2), Monitor Prawniczy 2018, nr 13, ss. 705-713
 • Odpowiedzialność małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej za zobowiązania podatkowe jednego z nich: uwagi na tle art. 225 projektu Ordynacji podatkowej z 6.10.2017 r. w kontekście rozwiązania zamieszczonego w art. 29 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, Przegląd Podatkowy 2018, nr 5, ss. 15-18
 • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania podatkowe jednego z nich powstałe przed powstaniem ustroju wspólności majątkowej, Państwo i Prawo 2020, nr 12, ss. 73-86
 • Skutki upadłości konsumenckiej jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16.12.2019 r. (III CZP 7/19), (w:) Przegląd bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, J. Pisuliński (red.), Palestra 2020, nr 11, ss. 80-87
 • Konsekwencje dokonania przez jednego z małżonków czynności prawnej w sferze prawnej drugiego małżonka, Rejent 2021, nr 8, ss. 27-49
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego-Izba Cywilna z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18, Orzecznictwo Sądów Polskich 2022, z. 1, ss. 3-21
 • Ochrona beneficjentów podatkowych małżonków. Zagadnienia wybrane, (w:) Problemy pogranicza prawa cywilnego, R. Szczepaniak (red.), Warszawa 2022, wyd. C.H.BECK, ss. 161-179

Inne publikacje:

 • Prawo cywilne: kazusy z rozwiązaniami, B. Jelonek-Jarco (red.), J. Zawadzka (red.), F. Zoll (red.), Warszawa 2019, wyd. 2, wyd. Wolters Kluwer, ss. 230-242
 • Hipoteka, (w:) A. Baran, W. Górecki, K. Grzesik, M. Hałgas, P. Kostański, Prawo rzeczowe. Repetytorium, Warszawa 2018, wyd. 6, wyd. C.H.BECK, ss. 149-172
 • Spółka komandytowa. Stosunki majątkowe. Stosunki wewnętrzne. Stosunki zewnętrzne (odpowiedzialność w spółce), (w:) Prawo spółek, A. Kidyba (red.), Warszawa 2006, wyd. 1, wyd. Wolters Kluwer, ss. 476-502, 511-537, wiele wydań, ostatnie, Warszawa 2020, wyd. 6, wyd. Wolters Kluwer, ss. 658-687, 698-726