Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Kućka

e-mail: m.kucka@uj.edu.pl

dyżur: pok. 212 w Collegium Wróblewskiego (przy ul. Olszewskiego 2) w pierwszy i trzeci tydzień miesiąca w godzinach 15-16, a w drugi i czwarty tydzień miesiąca w godzinach 13:30-14:30. W pozostałym zakresie konsultacje zdalne po uprzednim umówieniu terminu mailowo.

wykształcenie:

 • 1999-2003: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 • 10.2005-06.2006: Szkoła Prawa Amerykańskiego (kurs we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydziału Prawa i Administracji z The Catholic University of  America, Columbus School of Law) – dyplom z wyróżnieniem
 • 2003-2008: stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008: magisterium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (temat pracy magisterskiej – „Umowy deweloperskie. Zagadnienia konstrukcyjne”)
 • 10.2009-06.2010: studium podyplomowe z prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w  Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – dyplom z wyróżnieniem
 • 2009-2012: aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (bez egzaminu zawodowego)
 • 2008-2012: stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 29.09.2014: uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością – prawo cywilne

zainteresowania naukowe:

 • prawo rzeczowe (w szczególności zabezpieczenia wierzytelności)
 • prawo nowych technologii
 • poza-upadłościowa ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

nr ORCID: 0000-0002-4888-2191

wykaz publikacji:

Przed doktoratem:

 1. J. Pisuliński (red.), Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Warszawa 2011 (komentarze do art. 682, 69, 75, 84-93 – s. 198-234, 266-280, 290-311, 374-409)
 2. J. Pisuliński (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, Warszawa 2014 (komentarze do art. 23-28, 35-365, 682, 69, 75, 84-93 – s. 423-449, 532-569, 720-761 i 939-986)
 3. współaut. z K. Pałką, Glosa do wyroku TK z dnia 30 października 2006 r., P 10/06, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, nr 2, s. 271-288 (konstytucyjność karnoprawnej ochrony czci)
 4. współaut. z B. Baligą, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, Transformacje Prawa Prywatnego 2008, nr 2, s. 5-22
 5. Zastaw rejestrowy na przynależności nieruchomości obciążonej hipoteką, Przegląd Sądowy 2008., nr  11-12, s. 36-52.
 6. Umowa rezerwacyjna. Zagadnienia konstrukcyjne, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK) 2009, nr 2, s. 239-249.
 7. współaut. z K. Pałką, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/2005, Przegląd Sejmowy 2009, nr 5, s. 183-194 (konstytucyjność karnoprawnej ochrony czci – regulacja kontratypu)
 8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 149/2008, Rejent 2010, nr 1, s. 132-145 (datio in solutum)
 9. Stosowanie art. 59 k.c. do umów prawnoautorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z prawa własności intelektualnej, 2010, z. 2, s. 56-90.
 10. współaut. z K. Pałką, Ochrona przed mową nienawiści – powództwo cywilne czy  akt  oskarżenia, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska –Grabias (red.), Mowa nienawiści a  wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Poznań 2010, s. 42-54.
 11. współaut. z K. Pałką, Granice testu proporcjonalności na przykładzie wybranych orzeczeń dotyczących przepisów art. 212 i 213 kodeksu karnego, [w:] Teresa Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Katowice 2010, s. 283-292.
 12. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2010 r., III CZP 41/10, Forum Prawnicze 2011, nr 2, s. 74-82 (zaskarżalność czynności procesowej skargą pauliańską)
 13. Umowa powołująca administratora hipoteki. Zagadnienia wybrane, Monitor Prawa Bankowego 2011, nr  4, s. 23-34
 14. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2010 r., III CZP 104/10, Przegląd Sądowy 2011, nr 9, s. 146-154 (odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pisemnej umowy deweloperskiej)
 15. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2012 r., III CSK 214/11, Państwo i Prawo 2013, nr 12, s. 122-127 (datio in solutum a skarga pauliańska)
 16. Skutek zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia w umowach przenoszących własność nieruchomości, [w:] M. Pecyna (red.), J. Pisuliński (red.), M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 329-344

Po doktoracie:

 1. Administrator zabezpieczeń, Warszawa 2017, 353 s. 
 2. K. Osajda (red.), Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, t. VIB, Warszawa 2018 (komentarz do art. 4, art. 9 Nt 4–7, 20, 38–39, 43.2, 50–51, art. 9 (wspólnie z J. Zawadzką) Nt 49, 54, 56.1, 71, 76.1, 90, 101 ustawy o własności lokali)
 3. Dług równoległy i jego zabezpieczenie, [w:] M. Kućka (red.), K. Pałka (red.), Nie tylko hipoteka... : zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, Warszawa 2015, s. 99-122
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., III CZP 53/13 (przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek), Rejent 2015, nr 11, s. 165-180
 5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 10 lipca 2014 r., III CZP 37/14 (legitymacja wierzyciela hipotecznego do dochodzenia odszkodowania), Monitor Prawa Bankowego 2015, nr 6, s. 36-44
 6. Zajęcie udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej: uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 17.4.2015 r. (III CZP 9/15), [w:] B. Jelonek-Jarco (red.), J. Zawadzka (red.), R. Kos (red.), Usus magister est optimus : rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa :2016, s. 123-132
 7. Termin wniesienia skargi konstytucyjnej, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2016 , nr 1-2 (7-8), s. 83-96
 8. Glosa do postanowienia SN z 21 stycznia 2016 r., III CZP 96/15 (ograniczona odpowiedzialność spadkobiercy dłużnika hipotecznego), Monitor Prawa Bankowego 2017, nr. 3, s. 27-35
 9. Ujawnienie roszczeń z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której deweloper nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym, Rejent 2017, nr 6, s. 32-51
 10. Jeszcze o konstytucyjności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r. (SK 32/14), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z prawa własności intelektualnej, 2018, z. 2, s. 8-30.