Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Kacper Górniak

e-mail: kacper.gorniak@uj.edu.pl

dyżur: wtorek 14:45 - 15:45, s. 205


wykształcenie:

 • 2018 magisterium z prawa, obrona pracy mgr pt. „Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy" pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Pisulińskiego (2019: II. miejsce w XXI edycji konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego" 2019; 2020: wyróżnienie III edycji konkursu Prezesa Prokuratorii Generalnej RP)
 • 2018 Szkoła Prawa Amerykańskiego UJ
 • 2022 doktorat z prawa, obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. „Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze" pod kierunkiem dr hab. I. Karasek-Wojciechowicz
 • pobyty badawcze: Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht na Uniwersytecie w Heidelbergu (2019, 2022), Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu (2020), Cambridge University (2022)

zainteresowania naukowe:

 • prawo rzeczowe
 • prawo spadkowe
 • prawo porównawcze

Kierownik grantu badawczego NCN PRELUDIUM 17 „Przedmiot prawa własności w ujęciu prawnoporównawczym: o nowoczesne prawo rzeczowe" (2020-)

Wykonawca w grancie badawczym NCN OPUS 21 „Niewidzialna ręka spadkodawcy. Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po śmierci" kierowanym przez prof. K. Osajdę (2022-)

Wykonawca w grancie badawczym NCN OPUS 23 „Wirtualne zabezpieczenie kredytu? Zabezpieczenia na dobrach cyfrowych” kierowanym przez prof. J. Pisulińskiego (2023-)


nr ORCID: 0000-0003-0368-2804


wykaz publikacji:

monografie, komentarze:

 • „Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 331
 • „Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023, ss. 504
 • Komentarz do art. 1030–1034(3) Kodeksu cywilnego (współautorstwo z K. Osajdą) [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. K. Osajda, SIP Legalis 2020, wyd. el. 27 i nast.
 • Komentarz do art. 1048–1050 Kodeksu cywilnego (współautorstwo z W. Borysiakiem) [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz”, red. K. Osajda, W. Borysiak, SIP Legalis 2023, wyd. el. 31 i nast.
 • Komentarz do: art. 1–5, art. 13–25, art. 29–35, art. 46–50, art. 59–60, art. 60a–60c, art. 60f, art. 60h–60j, art. 125–135 ustawy o zarządzie sukcesyjnym [w:] „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz”, red. K. Osajda, SIP Legalis 2021 wyd. el. 1 i nast. (wyd. drukowane, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IVC. Prawo spadkowe przedsiębiorców, red. K. Osajda, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022)
 • Komentarz do: art. 119–120, art. 122–123, art. 418, art. 421–424 ustawy – Prawo upadłościowe [w:] „Prawo upadłościowe. Komentarz”, red. K. Osajda, SIP Legalis 2022, wyd. el. 1 i nast. (wyd. drukowane, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IVC. Prawo spadkowe przedsiębiorców, red. K. Osajda, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022)
 • „Skuteczność umownych ograniczeń przelewu wierzytelności”, Raport przygotowany na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, ss. 72, dostępny online

artykuły i glosy:

 • „Szczególna ochrona własności w ramach krajowego rejestru utraconych dóbr kultury”, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2018, nr 2, ss. 5–44, dostępny online
 • „Umowa podporządkowania wierzytelności w prawie cywilnym procesowym, materialnym i upadłościowym”, „Studia Prawa Prywatnego” 2018, nr 3, ss. 74–101
 • „Przedawnienie roszczenia przeciwko pracownikowi będącemu konsumentem” (wspólnie z Ł. Łaguną), „Przegląd Sądowy” 2019, nr 7–8, ss. 99–109
 • „Prawo własności jednostek waluty kryptograficznej”. „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019, z. 3, ss. 561–642, dostępny online
 • „Mandat na wypadek śmierci w prawie francuskim”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019, z. 4, ss. 919–939, dostępny online
 • „Umowy dowodowe w procesie cywilnym”, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019, nr 4, ss. 5–52, dostępny online
 • „Ewolucja przedawnienia w prawie francuskim”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2020, z. 1, ss. 5–45, dostępny online
 • „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.07.2019 r., III CZP 12/19 (częściowo aprobująca)”, „Rejent” 2021, nr 5, ss. 69–96
 • „Zapis windykacyjny jako rozrządzenie o skutku zobowiązująco-rozporządzającym”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2021, z. 2, ss. 271–307, dostępny online
 • „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w prawie prywatnym międzynarodowym”, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 15, ss. 791–799
 • „Odpowiedzialność za wady przedmiotu darowizny lub zapisu zwykłego”, „Przegląd Sądowy 2022”, nr 5, ss. 81–94
 • „Trust w prawie kontynentalnym”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2022, z. 2, ss. 275–345, dostępny online
 • „Prawo własności przedsiębiorstwa (art. 55(1) KC): treść, rozporządzanie i ochrona”, „Studia Prawa Prywatnego” 2022, nr 2, ss. 6–31
 • „Zakaz podstawienia powierniczego – propozycja reinterpretacji art. 964 KC", „Monitor Prawniczy” 2022, nr 17, ss. 917–921
 • „Stosowanie art. 169 KC do zdematerializowanych papierów wartościowych", „Studia Prawa Prywatnego” 2023, nr 3, ss. 23–39

inne teksty:

 • „Ustawa o sukcesji jako nowa szansa dla firm deweloperskich i ich klientów” (wspólnie z P. Ratajem), „Małopolski Przegląd Nieruchomości” 2018, nr 12
 • „Ochrona konsumentów poszła za daleko” (wspólnie z K. Wielgusem), „Dziennik Gazeta Prawna” – Tygodnik „Prawnik” z 27 sierpnia 2019 r.