Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNICY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Nieruchomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Berek

e-mail: michal.berek@uj.edu.pl

dyżur: wtorek 13:15 - 14:15, s. 212

wykształcenie:

  • studia doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ
  • studia magisterskie na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UJ

zainteresowania naukowe:

  • prawo zobowiązań
  • cywilnoprawna i administracyjnoprawna problematyka obrotu nieruchomościami
  • zarząd nieruchomością wspólną na gruncie ustawy o własności lokali
  • prawo filiacyjne w kontekście współczesnego rozwoju nauk medycznych
  • prawo spadkowe

nr ORCID: 0000-0002-9607-421X

wykaz publikacji:

1) M. Berek, Potrącenie ustawowe w kodeksie cywilnym i w Zasadach Europejskiego Prawa Umów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010, nr 3, s. 791-859. 

2) M. Berek, Datio in solutum w polskim prawie cywilnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2012, nr 3, s. 651-686.

3) M. Berek, Poręczenie za dłużników solidarnych: uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 2010 r., sygn. IV CSK 220/10, Przegląd Sądowy 2014, nr 5, s. 83-97.

4) M. Berek, Przelew wierzytelności w stosunkach solidarnych: uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r., V CSK 219/11 [w:] Nie tylko hipoteka... : zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, M. Kućka (red.), K. Pałka (red.), Warszawa 2015, s. 9-30.

5) M. Berek, Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem, Warszawa 2016.

6) M. Berek, Przedawnienie roszczeń zbywanych w toku egzekucji związanych z wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego, Przegląd Sądowy 2017, nr 4, s. 86-107.

7) M. Berek, Zasady filiacji dziecka urodzonego w wyniku medycznie wspomaganej prokreacji, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2018, nr 3, s. 629-700.

8) K. Osajda (red.), Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIB, Warszawa 2018 (komentarz w zakresie przepisów art. 18-24 ustawy o własności lokali dotyczących zarządu nieruchomością wspólną, s. 318-420).

9) M. Berek, Sz. Romanow, Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa cywilnego, red. J. Pisuliński, Palestra 2019, nr 6, s. 102-127. 

10) M. Berek, Przedterminowe odrzucenie spadku. W nawiązaniu do uchwały Sądu Najwyższego z 19.10.2018 r., III CZP 36/18, Rejent 2019, nr 7, s. 31-53.